Źródło prawa wspólników do informacji o sprawach spółki a wykładnia przepisów art. 212 KSH oraz art. 428 KSH

StatusVoR
Alternative title
The Source of Shareholders’ Right to Information About Company Affairs and the Interpretation of Articles 212 and 428 of the Code of Commercial Partnerships and Companies
Authors
Mazur, Paweł
Monograph
Monograph (alternative title)
Date
2024-02-01
Publisher
Journal title
Przegląd Prawa Handlowego
Issue
2
Volume
Pages
Pages
30-36
DOI
ISSN
1230-2996
ISSN of series
Access date
2024-03-12
Abstract PL
Dostęp do informacji o sprawach spółki jest podstawowym uprawnieniem korporacyjnym wspólnika i stanowi warunek stworzenia efektywnego systemu ładu korporacyjnego. Z tego powodu należy przyjąć, że wspólnicy spółek kapitałowych mają prawo do informacji, które nie może być wyłączone. Obowiązek jego respektowania przez spółkę wynika z ciążącego na niej obowiązku lojalności względem wspólników. Celem artykułu jest zaproponowanie wykładni przepisów art. 212 i 428 Kodeksu spółek handlowych1, która respektuje to założenie. Jej przyjęcie prowadzi do wniosku, że wyłączenie na podstawie art. 213 § 3 k.s.h. indywidualnego prawa kontroli przysługującego udziałowcom nie pozbawia ich prawa domagania się przekazania im przez zarząd informacji o sprawach spółki. Analogiczne prawo (z którym skorelowany jest obowiązek zarządu) przysługuje akcjonariuszom. Autor argumentuje, że prawo to nie ogranicza się do pozyskiwania informacji niezbędnych dla oceny spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia (por. art. 428 § 1 k.s.h.), lecz obejmuje wszelkie informacje dotyczące spółki.
Abstract EN
Access to information about the company’s affairs is a fundamental corporate right of any shareholder and a prerequisite for establishing an effective corporate governance system. For this reason, it must be assumed that company shareholders have a right to information that cannot be excluded. The company’s obligation to respect it stems from its duty of loyalty to the shareholders. The aim of this article is to suggest an interpretation of Articles 212 and 428 of the Code of Commercial Partnerships and Companies that respects this assumption. Adopting this assumption leads to the conclusion that if the individual right of supervision vested in the shareholders of limited liability companies is excluded on the basis of Article 213(3) of the Code, this does not deprive them of the right to demand that the management board provide them with information about the company’s affairs. A corresponding right (with a matching duty of the management board) is available to shareholders of joint-stock companies. The author argues that this right is not limited to obtaining information necessary for evaluating the matters on the general meeting agenda (cf. Article 428(1) of the Code), but covers any information concerning the company.
Abstract other
Keywords PL
prawo do informacji
organizacyjny stosunek prawny
uprawnienia korporacyjne
prawo kontroli
Keywords EN
right to information
organizational legal rela- tionship
corporate rights
right of supervision
Keywords other
Exhibition title
Place of exhibition (institution)
Exhibition curator
Type
License type
closedaccess
There is no access to this item
Funder
Time range from
Time range to
Contact person name
Related publication
Related publication
Grant/project name
Views
Views4
Acquisition Date17.06.2024
Downloads
Downloads4
Acquisition Date17.06.2024
Google Scholar
Google Scholar