Źródło prawa wspólników do informacji o sprawach spółki a wykładnia przepisów art. 212 KSH oraz art. 428 KSH

StatusVoR
dc.abstract.enAccess to information about the company’s affairs is a fundamental corporate right of any shareholder and a prerequisite for establishing an effective corporate governance system. For this reason, it must be assumed that company shareholders have a right to information that cannot be excluded. The company’s obligation to respect it stems from its duty of loyalty to the shareholders. The aim of this article is to suggest an interpretation of Articles 212 and 428 of the Code of Commercial Partnerships and Companies that respects this assumption. Adopting this assumption leads to the conclusion that if the individual right of supervision vested in the shareholders of limited liability companies is excluded on the basis of Article 213(3) of the Code, this does not deprive them of the right to demand that the management board provide them with information about the company’s affairs. A corresponding right (with a matching duty of the management board) is available to shareholders of joint-stock companies. The author argues that this right is not limited to obtaining information necessary for evaluating the matters on the general meeting agenda (cf. Article 428(1) of the Code), but covers any information concerning the company.
dc.abstract.plDostęp do informacji o sprawach spółki jest podstawowym uprawnieniem korporacyjnym wspólnika i stanowi warunek stworzenia efektywnego systemu ładu korporacyjnego. Z tego powodu należy przyjąć, że wspólnicy spółek kapitałowych mają prawo do informacji, które nie może być wyłączone. Obowiązek jego respektowania przez spółkę wynika z ciążącego na niej obowiązku lojalności względem wspólników. Celem artykułu jest zaproponowanie wykładni przepisów art. 212 i 428 Kodeksu spółek handlowych1, która respektuje to założenie. Jej przyjęcie prowadzi do wniosku, że wyłączenie na podstawie art. 213 § 3 k.s.h. indywidualnego prawa kontroli przysługującego udziałowcom nie pozbawia ich prawa domagania się przekazania im przez zarząd informacji o sprawach spółki. Analogiczne prawo (z którym skorelowany jest obowiązek zarządu) przysługuje akcjonariuszom. Autor argumentuje, że prawo to nie ogranicza się do pozyskiwania informacji niezbędnych dla oceny spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia (por. art. 428 § 1 k.s.h.), lecz obejmuje wszelkie informacje dotyczące spółki.
dc.affiliationWydział Prawa w Warszawie
dc.affiliationInstytut Prawa
dc.contributor.authorMazur, Paweł
dc.date.access2024-03-12
dc.date.accessioned2024-03-12T10:43:27Z
dc.date.available2024-03-12T10:43:27Z
dc.date.created2024-09-03
dc.date.issued2024-02-01
dc.description.accesstimeat_publication
dc.description.issue2
dc.description.physical30-36
dc.description.versionfinal_published
dc.identifier.issn1230-2996
dc.identifier.urihttps://share.swps.edu.pl/handle/swps/563
dc.identifier.weblinkhttps://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/zrodlo-prawa-wspolnikow-do-informacji-o-sprawach-spolki-a-wykladnia-151472025
dc.languagepl
dc.language.otheren
dc.pbn.affiliationnauki prawne
dc.rightsClosedAccess
dc.rights.explanationdostęp zamknięty
dc.rights.questionNo_rights
dc.share.articleOPEN_REPOSITORY
dc.subject.enright to information
dc.subject.enorganizational legal rela- tionship
dc.subject.encorporate rights
dc.subject.enright of supervision
dc.subject.plprawo do informacji
dc.subject.plorganizacyjny stosunek prawny
dc.subject.pluprawnienia korporacyjne
dc.subject.plprawo kontroli
dc.swps.sciencecloudsend
dc.titleŹródło prawa wspólników do informacji o sprawach spółki a wykładnia przepisów art. 212 KSH oraz art. 428 KSH
dc.title.alternativeThe Source of Shareholders’ Right to Information About Company Affairs and the Interpretation of Articles 212 and 428 of the Code of Commercial Partnerships and Companies
dc.title.journalPrzegląd Prawa Handlowego
dc.typeJournalArticle
dspace.entity.typeArticle