„Ojciec dał mu pudło z truizmami”, i co dalej? Lektura wiersza Louisa MacNeice’a

StatusVoR
Alternative title
"His father gave him a box of truisms”, and what next? A reading of Louis MacNeice's poem
Authors
Senktas, Renata
Monograph
Lubelskie Seminarium Humanistyczne. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (I edycja) Tom 1
Monograph (alternative title)
Editor
Kobylański, Dawid
Date
2023-09
Place of publication
Publisher
Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak
Journal title
Volume
I
Pages
101-108
DOI
ISSN
ISBN
978-83-67959-09-4
eISBN
Series
Series number
ISSN of series
Access date
2024-03-28
Remarks
Abstract PL
Artykuł jest prezentacją i propozycją odczytania wiersza irlandzkiego poety Louisa MacNeice’a pt. Truizmy z 1961 roku. Przywołana jest w nim postać ojca poety, biskupa kościoła irlandzkiego. Tytułowe truizmy kojarzą się z domem rodzinnym i dziedziczeniem, a więc także religią ojca, z którą poeta prowadził spór. Figura domu powraca w późnej twórczości MacNeice’a jako miejsce, z którym trzeba się ułożyć na nowo. Stąd paraboliczna forma wiersza, a w niej echo przypowieści o synu marnotrawnym. Charakterystyczne dla MacNeice’a jest tu zderzenie jego niechęci do dogmatów i uniwersaliów z potrzebą mitu czy jakiegoś systemu powtórzeń, który jednak nie miałby nic wspólnego ze stagnacją. W moim omówieniu pokazuję Truizmy na tle innych wierszy MacNeice’a, by zilustrować utrzymywane w całej twórczości Irlandczyka napięcie pomiędzy tym, co stałe, i tym, co niestałe. Jest to problem, który wybrzmiewa również, gdy mowa o tożsamości, i który ilustruje wpływ, jaki na poezję MacNeice’a miał Heraklit.
Abstract EN
This article presents and proposes a reading of the 1961 poem The Truisms by the Irish poet Louis MacNeice. It evokes the poet’s father, a Church of Ireland bishop. The truisms of the title are associated with family, home and inheritance, and thus also the father’s religion, the subject of MacNeice’s life-long argument. The figure of home recurs in MacNeice’s late work as a place one needs to come to terms with. Hence the parable form of the poem echoes the parable of the prodigal biblical son. It typically juxtaposes MacNeice’s aversion to dogma and universals with his need for myth or some system of repetition, but such that would have nothing to do with stagnation. In my discussion, I show Truisms against the background of MacNeice’s other poems to exemplify the tension maintained throughout his work between the permanent and the unstable. This resounds also when the question of identity is tackled, and illustrates Heraclitus’s early influence on MacNeice’s poetry.
Abstract other
Keywords PL
Louis MacNeice
późna twórczość Louisa MacNeice’a
parabola
quest
motyw domu
dialog z ojcem
religia
truizmy
powtórzenie
zmiana
stałość
tożsamość
filozofia Heraklita
Keywords EN
Louis MacNeice
Louis MacNeice’s late poetry
parable
quest
the motif of home
dialogue with father
religion
truisms
repetition
change
permanence
identity
the philosophy of Heraclitus
Keywords other
Conference edition name
Conference place
Lublin
Start date
2022-09-09
Finish date
2022-09-10
Exhibition title
Place of exhibition (institution)
Exhibition curator
Organisational Unit
Szkoła Doktorska
Type
Version
Version of Record
License type
other
This item is shared on a different license
Funder
Time range from
Time range to
Contact person name
item.page.relation.dataset
Related publication
Related publication
Grant/project name
Views
Views13
Acquisition Date18.04.2024
Downloads
Downloads5
Acquisition Date18.04.2024