Wojenna retoryka przemocy w konflikcie rosyjsko-ukraińskim

StatusVoR
Alternative title
War rhetoric of violence in russo-ukrainian conflict
Authors
Kochan, Marek
Monograph
Monograph (alternative title)
Date
2023-10-01
Publisher
Journal title
Res Rhetorica
Issue
3
Volume
10
Pages
Pages
62-80
ISSN
2392-3113
ISSN of series
Access date
2023-10-01
Abstract PL
Tematem artykułu są relacje medialne z wojny rosyjsko-ukraińskiej opisujące akty przemocy. Przemoc może być komunikatem traktowanym jako środek dominowania ofiar, rytuał integrujący wspólnotę a także jako akt autoprezentacji sprawcy przemocy. Pojęcie retoryki przemocy może się odnosić do opisów przemocy, wypowiedzi towarzyszących przemocy lub będących przemocą językową, wreszcie do wypowiedzi nakłaniających do przemocy lub uzasadniających ją. Artykuł przedstawia cechy charakterystyczne wojennej retoryki przemocy w wojnie rosyjsko-ukraińskiej w wymiarze treści i języka (analizie są poddane tytuły publikacji, określenia opisujące sprawców i ich działania, elementy akcentujące ich brutalność, masowy i systemowy charakter przemocy a także poparcie dla niej ze strony obywateli Federacji Rosyjskiej). Odwołując się do pojęcia retoryki legitymizacji przemocy, autor proponuje mówić w tym przypadku o retoryce delegitymizacji przemocy, na którą składają się: 1. Retoryka drastyczności, brutalności i zwyrodnienia, 2. Retoryka złamania reguł cywilizacyjnych, 3. Retoryka powszechności, systemowości i masowego poparcia dla przemocy, 4. Retoryka bezsensowności przemocy. Konkluzją artykułu jest, iż retoryki te mogą wpływać na wizerunek Rosyjskiej Federacji, jej żołnierzy i obywateli, prowadzić do wykluczenia ich ze wspólnoty cywilizowanych państw i społeczeństw, wzmacniając tym samym wsparcie dla ofiar i walki Ukrainy z najeźdźcami, a więc stając się skuteczną bronią defensywną w wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
Abstract EN
The topic of the article are the media reports from the Russo-Ukrainian war, focused on the issue of the violence. Violence could be the act of communication, used to dominate the victims, as a ritual integrating community and the act of self-presentation of the aggressor. Rhetoric of violence refers to a certain way to describe the acts of violence, to utterances accompanying violence or being violence, instigating to it or legitimizing it. After discussing the concept, the war rhetoric of violence in the Russo-Ukrainian war is described in the article, in its linguistic dimension and content (analysis cover headlines of the publications, terms used to name the aggressors and their actions, elements stressing their brutality, mass character of violence, its systemic nature and support given by some citizens of the Russian Federation). Following the idea of rhetoric of violence’s legitimization, the author proposes the term rhetoric of violence’s de-legitimization, including 1. the rhetoric of brutality, 2. the rhetoric of breaking the civilizational rules, 3. the rhetoric of mass and systemic nature and common support, 4. the rhetoric of senseless violence. The conclusion of the article is that this rhetoric might affect the image of the Russian Federation, its soldiers and citizens, and lead to excluding them from the community of civilized countries and societies, at the same time empowering the support for Ukrainian victims and their struggle, being the effective defensive weapon in Russo-Ukrainian war.
Abstract other
Keywords PL
wojna rosyjsko-ukraińska
przemoc w mediach
retoryka wojenna
retoryka przemocy
Keywords EN
Russo-Ukrainian war
violence in media
war rhetoric
rhetoric of violence
Keywords other
Exhibition title
Place of exhibition (institution)
Exhibition curator
Type
License type
cc-by
Except as otherwise noted, this item is licensed under the Attribution licence | Permitted use of copyrighted works
Funder
Time range from
Time range to
Contact person name
Related publication
Related publication
Grant/project name
Views
Views3
Acquisition Date18.04.2024
Downloads
Downloads2
Acquisition Date18.04.2024
Altmetrics©
Dimensions
Google Scholar
Google Scholar