Krytyczny autostereotyp Polaków w memach o nosaczu sundajskim

StatusVoR
Alternative title
Critical self-stereotype of Poles in proboscis monkey memes
Authors
Kochan, Marek
Monograph
Monograph (alternative title)
Date
2024-03-15
Publisher
Journal title
Przegląd Socjologiczny
Issue
1
Volume
73
Pages
Pages
133-169
ISSN
0033-2356
ISSN of series
Access date
2024-03-15
Abstract PL
Tematem artykułu jest autostereotyp Polaków zawarty w serii memów z nosaczem sundajskim (Janusz Nosacz Typowy Polak). Autor przedstawia krótko katalogi cech składających się na opisy „charakteru narodowego” i autostereotypów Polaków, powstałe w przeszłości, od XVI wieku do pierwszych dekad XXI wieku, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Następnie autor przedstawia funkcje memów, w tym krytykę społeczną. Główna część artykułu jest poświęcona szczegółowej analizie próbki 354 memów z Januszem Nosaczem Typowym Polakiem: jego wartościom, zwyczajom, aktywnościom, przyjmowanym rolom społecznym, pracy, stylowi życia (w tym zachowaniom konsumenckim). Analizowany autostereotyp Polaków zawarty w memach z nosaczem sundajskim opisany został w kategoriach teorii postkolonialnej jako przypadek postkolonialnej tożsamości wywiedzionej z historycznych opisów „charakteru narodowego”, ale skoncentrowanej na cechach negatywnych, z praktycznie nieobecnymi cechami pozytywnymi, uważanymi wcześniej za prototypowe. To ogranicza krytyczny potencjał tego autostereotypu i jego wpływ na samoświadomość Polaków, konkluduje autor
Abstract EN
The topic of this article is the stereotype of “typical Poles” presented in the series of memes using a proboscis monkey. The author briefly reports the features connected with “national character” and self-stereotypes of Poles in the past, from 16th century to the first decades of 21st century, after joining the EU. Then the author discusses the functions of memes as a media genre, includ-ing social criticism. The main part of the article is dedicated to a detailed analysis of the sample of 354 memes depicting “proboscis monkey – typical Pole”: its values, habits, social activities, social roles, work, and lifestyle (including consumption habits). The analysed self-stereotype of Poles in the proboscis monkey memes is described in the article in terms of postcolonial theory, as a case study of postcolonial identity, rooted in the historical models of “national character”, but focused on negative features, with positive dimensions of previous self-stereotypes reduced almost to zero. The author concludes that it limits the critical potential of this self-stereotype and its impact on the self-consciousness of Poles.
Abstract other
Keywords PL
Janusz Nosacz Typowy Polak
charakter narodowy
autostereotyp
Polacy
memy
teoria postkolonialna
postkolonialna tożsamość
Keywords EN
proboscis monkey typical Pole
national character
self-stereotype
Poles
memes
postcolonial theory
postcolonial identity
Keywords other
Exhibition title
Place of exhibition (institution)
Exhibition curator
Type
License type
cc-by
Except as otherwise noted, this item is licensed under the Attribution licence | Permitted use of copyrighted works
Funder
Time range from
Time range to
Contact person name
Related publication
Related publication
Grant/project name
Views
Views4
Acquisition Date18.04.2024
Downloads
Downloads2
Acquisition Date18.04.2024
Altmetrics©
Dimensions
Google Scholar
Google Scholar