Konsekwencje dysponowania roszczeniami przez strony w arbitrażu – studium przypadku

StatusVoR
Alternative title
The Consequences of the Parties’ Disposition of Claims in Arbitration – Case Study
Authors
Szlęzak, Andrzej
Monograph
Monograph (alternative title)
Date
2023-11-01
Publisher
Journal title
Przegląd Prawa Handlowego
Issue
11
Volume
Pages
Pages
38-42
DOI
ISSN
1230-2996
ISSN of series
Access date
2024-03-12
Abstract PL
Artykuł omawia wyrok sądu arbitrażowego, w którym uznano, że wybór roszczeń, jakich powód dochodzi w arbitrażu, wyznacza zarazem granice, w jakich sąd arbitrażowy może badać stan faktyczny relewantny dla powstania takich roszczeń. W szczególności w wyroku tym stwierdzono, że jeżeli powód zdecydował się na dochodzenie roszczeń z jednej umowy, to fakt zawarcia/wykonania innej umowy sąd arbitrażowy może uznać za niebyły (nawet jeśli fakt ten jest przesłanką powstania roszczeń z umowy, z której roszczeń dochodzono), z konsekwencją w postaci oddalenia roszczeń z umowy będącej przedmiotem sporu. Pogląd taki autor uznaje za nieprawidłowy. Dyspozycyjność w arbitrażu sprowadza się (m.in.) do tego, że powód może swobodnie wybrać roszczenia (bądź ich część), jakich zamierza dochodzić. W ten sposób powód nie ogranicza jednak sądu co do zakresu badania i ustalenia stanu faktycznego sprawy. Jeżeli bowiem zawarcie/wykonanie innej umowy stanowi warunek (w rozumieniu art. 89 i n. k.c.) powstania roszczeń z umowy będącej przedmiotem sporu, to okoliczność taką sąd arbitrażowy ma obowiązek ustalić, tak jak inne fakty niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy. Niedopuszczalne jest więc oddalenie powództwa tylko na tej podstawie, że dyspozycja powoda co do roszczeń, jakich zamierza dochodzić, miałaby być tożsama z wiążącą sąd delimitacją przez powoda granic stanu faktycznego, jaki sąd arbitrażowy może badać i ustalić na potrzeby wyrokowania.
Abstract EN
The article discusses an arbitration court award, in which it has been determined that the claimant’s selection of claims to be pursued in arbitration determines the boundaries for the arbitration court to establish the facts of the case relevant for such claims. In particular, the said award states that if the claimant decides to pursue claims under one particular contract, then the fact of concluding/performing another contract may be considered by the court to be non-est (even if such fact is a precondition for the emergence of claims pursued in arbitration), with the effect of dismissal of the claims under the contract in dispute. The author considers this view to be incorrect. In arbitration, the party-disposition principle means (inter alia) that the claimant may freely choose the claims (or their part) which it seeks to enforce. In such a way, however, the claimant does not limit the court as to the scope of its examining and determining of the facts of the case. If the conclusion/performance of another contract constitutes a condition (in the meaning of Article 89 et seq. of the Civil Code) for the emergence of claims under the litigated contract, then the arbitration court is obligated to establish such circumstance, just as it is bound to do so with respect to any other facts relevant for adjudicating the dispute. It is wrong to dismiss the claimant’s claims simply because the claimant’s decision as to the selection of claims it seeks to pursue were to be identical to the claimant’s decision (binding for the court) to determine the boundaries of the facts of the case which the court is allowed to examine and determine for the purposes of adjudication.
Abstract other
Keywords PL
postępowanie arbitrażowe
zapis na sąd polubowny
zasada dyspozycyjności
dysponowanie roszczeniami
związek umów
Keywords EN
arbitration proceedings
arbitration clause
principle of dispositionability
disposition of claims
com- plex of contracts
Keywords other
Exhibition title
Place of exhibition (institution)
Exhibition curator
Type
License type
closedaccess
There is no access to this item
Funder
Time range from
Time range to
Contact person name
Related publication
Related publication
Grant/project name
Views
Views3
Acquisition Date18.05.2024
Downloads
Downloads5
Acquisition Date18.05.2024
Google Scholar
Google Scholar